Referat Generalforsamling FK73 d. 27 februar 2017.

25-30 fremødte incl. bestyrelsen

 1. Valg af dirigent: Erik Willumsen blev foreslået og valgt.
 1. Bestyrelsens beretninger: De enkelte udvalg har lagt deres beretninger ud på hjemmesiden, så Erling lavede en sammenfatning af årets gang:
 • Kroket har haft et stabilt antal medlemmer, som har bragt mange præmier hjem.
 • Gymnastik har prioriteret, at få næste generation af instruktører uddannet.
 • Fodboldungdom har haft deres udfordringer den forgange sæson. Nye udvalgsmedlemmer, en formand der måtte stoppe i utide, mgl. medlemmer og hold der måtte stoppe – 45 børn i alt. Mgl. hjælp fra forældre. Fodboldskolen blev afviklet som vanlig, med Rene ved roret. 100 deltagere.
 • Fodboldsenior – 4 hold i alt. Forårssæsonen var rigtig god for det ene herrehold, og dårlig efterårssæson. Stor ros til de frivillige omkring holdet. Stor tilslutning til fodboldafslutning.
 • Badminton – 36 spillere, kun 1 i udvalget.
 • Svømning – 79 svømmer, heraf 50 børn. Alle 4 udvalgsmedlemmer stopper desværre, men nye står klar i kulissen. En vigtig sportsgren for byen, da det også holder liv i svømmebadet.
 • Motion har haft stor fremgang, medlemstallet stiger fra år til år. Nye aktiviteter i 2016 – friluftsliv + løbeskole og nyeste tiltag er Triatlon. Når hallen er klar, er der ønske om at få spinning på programmet.

Der er selvfølgelig sket mange flere ting i løbet af året og stor ros til udvalgene som har afleveret fornuftige regnskaber.

Udfordringer er der dog. Kontingentindtægter er det laveste i de sidste 5 år. Det skyldes ikke alene lidt lavere medlemstal, men også en aldersmæssig forskydning, så der er færre børn (mindre medlemstilskud fra kommunen) og flere voksne. Håbet er, at den nye hal kan skabe flere medlemmer, da der sikkert også kommer nye idrætsgrene.

Bestyrelsen er i gang med et forløb med DGI, vi har haft besøg af en konsulent, som har givet os et sundhedstjek. Fokus på 2 temaer – aktiviteter og medlemmer + frivillighed, bedre til at rekruttere og fastholde frivillige, både i udvalg og som instruktører/trænere.

FK har fået ny hjemmeside i 2016. Det er meget simplere at lægge noget op. Ole Aggerholm skal have stor tak for hjælpen.

Samarbejdet med skolen: Et af elementerne i skolereformen er, at samarbejde med lokale foreninger – f.eks. idrætsforeningen. Vi har foreslået skolen, at børnene skulle prøve at spille kroket, instruktører fra kroketafdelingen vil stå klar. Skolen er desværre lidt tøvende med, at gå ind i samarbejdet. Erling har tænkt sig at udfordre skolen.

FK’s venner – de holder hånden under klubben, økonomisk. Succesår, med nytænkning – f.eks. Rock på Økogården og Julefrokosten blev relanceret med succes.

29 april indvies hallen – et brag af et program. Klubben har solgt 11 skilte til den kommende hal. Heino er primus motor – stor tak til ham og til sponsorerne generelt.

Udearealer – området mellem hallen, skolen, svømmebadet og klubhuset – skal laves spændende og attraktive. De penge som byen har samlet ind til hallen, skal bruges på det projekt. Bestyrelsen har besluttet, at skyde yderligere 100.000 kr. i puljen så der nu er omkring ½ mill kr. Samtidig har man søgt kommunen om ”dobbelt op” af beløbet – det er en enestående chance nu, som vi ikke får igen. DGI har tegnet nogle rigtig gode forslag, der er langt fra råd til det hele, men det skal nok blive godt.

2017 bliver et spændende år – hvor planer og ideer skal realiseres. Erling sluttede af med at takke bestyrelsen for samarbejdet det forgange år og tak til alle instruktører og trænere.

Spørgsmål fra Jan om hvordan vi skal håndtere det med sponsorerne, så de samme virksomheder ikke bliver kontaktet fra flere foreninger. Svømmebadet er også afhængige af sponsorer – så det er noget vi skal have styr på, så alle bliver tilgodeset. Kristian kunne oplyse, at håndbold har spurgt de sponsorer som de har i tankerne. Jan foreslog, at man laver en samlet pakke, når man spørger, så erhvervslivet får mulighed for at vælge hvem de vil sponsoere og evt. et tilbud hvis de vil støtte alle.

Lis er interesseret i det kommende fitness rum. Morten og andre arbejder på, om de må gøre rummet over omklædningsrummet færdig og ”sætte sig på det” som fitnessrum. Indtil nu er der ingen der stopper dem (kommunen). Der er total 284 m2.

Rummet bliver nok afleveret rå. Der er møde på torsdag, så bliver de nok klogere på det spørgsmål.

Spørgsmål fra tilhører om der er tænkt på parkeringspladser. Der skal være min.29 pladser. Der har været mange forslag i spil, som er blevet afvist af skolen eller kommunen, eller som er for bekostelige. Det ender måske med at blive arealet modsat opvisningsbanen.

Spørgmål til/tilføjelser fra udvalgene.

Fodboldsenior: JPT var glad for, at de har lavet et godt regnskab. Udvalget har arbejdet på at få lysanlæg til Kragelund igennem mange år, da faciliteterne i Frederiksdal er dårlige. Lysanlægget er endelig blevet bevilliget. Det er høring til marts, så forhåbentlig er der ikke nogen der modsætter sig det. Udvalget har også ideer om, at lave tribune eller noget lignende først for ved opvisningsbanen. Udvalget har haft succes med, at få hjælp til frivillige arbejde, de har uddelegeret nogle opgaver til folk som ikke er med i udvalgene. Det giver lidt luft.

Fodboldungdom efterlyser formand, flere udvalgsmedlemmer og trænere. De har spurgt rundt og synes snart de har udtømt mulighederne. De planlægger opstart og så må de sætte forældrene stolen for døren.

Badminton – Tor glæder sig meget til den nye hal, ambitionerne og forventningerne er tårnhøje. Gerne ungdomsspillere, så der efterlyses instruktører, Tor lover dog, at uanset hvad, så står der en uddannet træner klar til september.

Gymnastik.Tine fortalte kort om de forskellige hold i det forgangne gymnastikår. Opvisning d. 25 marts. Udvalget frygter lidt for den kommende sæson, for de har ingen rekvisitter osv. Tine har taget initiativ til et halforeningsmøde, så der kan komme styr på tiderne. FK har dog gymnastiksalen til næste sæson.

Festudvalget. Beretning på hjemmesiden. Succesrigt år. Rock på økogården bliver gentaget til august. Anna Grethe havde lagt program for 2017 på bordene. Halindvielsen er et arrangement for sig. Husk at købe billet til halfest. Stor tak til udvalget, alle gør en kæmpeindsats – tak til opbakning til arrangementerne.

Kroket. Målsætning 2017 – opstart af volleyball for seniorer 60+.. forsat spille kroket, træne 2 gange i ugen, deltage i diverse stævner, mixstævne d. 5 august – alle baner er besatte. Afholde 2 kammeratskabsstævner med Them og Kjellerup. Håber på flere nye medlemmer og fastholde de nuværende medlemmer. Vil prøve, at få deres medlemmer til at deltage i andre aktiviteter. De håber også på samarbejde med skolen.

Motion har mange planer for 2017, ny løbeskole er allerede startet. Lis har været på uddannelse, så hun er klar. Motion har mange tilbud til billige penge. Triatlon er en ny sport i afdelingen. Det kan spænde fra 1/10 del af programmet til en fuld triatlon. Friluftsliv forsætter, det går stille og roligt. Spinning håber de kan blive et nyt tilbud. Forespørgsel om børn kan deltage i cykling, det kan de godt. Det har der også været tidligere.

 1. Regnskab. Slutresultat er et overskud på 298 kr. Henrik har markeret nogle poster som stikker lidt ud. Sponsorindtægter for 38.000 kr. Størstedelen er fodboldseniors fortjeneste. Fodboldskole har givet et overskud på et par tusinde, det er noget mindre end de øvrige år, skyldes bl.a at det har været nødvendig at købe mad udefra. Konsekvensen er, at deltagerbetalingen bliver forhøjet med 100 kr. til sommer. Festudvalget står for 1/3 del af indtægterne for hele klubben. Kurser mm er en stigende udgift, men nødvendig for at udvikle klubben og fastholde medlemmer og instruktører. Samtlige udvalg har lavet plus i 2016.

332 medlemmer i hele klubben.

Kiosken har givet et godt overskud, men generelt er der ingen drift i klubhuse. Hverken her eller andre steder. Det kan forhåbentlig få en opblomstring når hallen kommer.

Lidt småkommentarer til regnskabet som blev godkendt.

 1. Ingen indkomne forslag
 1. Valg til bestyrelsen:

Gymnastik: Lene Grau Hansen modtager ikke genvalg, konstiturer sig selv.

Svømning: Diana Overgaard stopper – Marlene Sørensen valgt

Badminton: Tor Westerheim genvalgt

Kasserer: Henrik Sørensen genvalgt

Festudvalget: Anna Grethe Aggerholm genvalgt

Fodboldungdom: Konstituerer sig selv

Næstformand: Connie Zepernick genvalgt

 1. Valg af revisorer: Ejrner Husted genvalgt – Lis Lysdahl genvalgt.
 1. Valg til udvalg.:

Fodboldsenior. Florian Weiss, Kiartan Larsen, Jan Rasmussen, Mads Møller (kiosk)

Fodbold Ungdom: Dorte Madsen, Lene Møller Pouls, Rene Søndergaard (kun fodboldskole)

Svømning: Anja Vindum, Mette Hoeck Pedersen, Stinna Siggaard, Lotte

Badminton: Ingen udvalgsmedlemmer

Gymnastik: Tine Laulund, Jane Leest, Sabrina

Festudvalget: Alison Cooper, Lasse Sif Jensen, Jesper Jacobsen, Sandra Haarup, Jan Hille,

Marianne Ørts, Søren Kops Hansen, Bettina Uhrenholt, Mette Andersen, Steen

Kroket: Jørgen Jørgensen, Erik Jacobsen, Kaj Larsen

Motion: Henrik Andersen

 1. Eventuelt: Der var ikke nogen tilføjelser

Aftenen sluttede af med kaffe og kage

Referent: Connie Zepernick

Referat godkendt d.

___________________________

Erik Willumsen