Til Halsparefondens medlemmer

Hermed indkaldes til generalforsamling i Halsparefonden

Mandag d. 15. august kl. 18.30 til 19.30 i aulaen på Kragelund Skole.

Dagsorden:
1.Valg af dirigent.
2.Valg af stemmetællere.
3.Bestyrelsens årsberetning.
4.Regnskabsaflæggelse og godkendelse af årsregnskab.
5.Indkomne forslag, der skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før mødet.
6.Valg af formand og øvrige bestyrelsesmedlemmer samt to suppleanter.
Alle bestyrelsesmedlemmer er parate til genvalg.
7.Valg af revisor.
8.Eventuelt

Bestyrelsens forslag til behandling ved generalforsamlingen

Det er nu afgjort, at hallen bliver kommunalt ejet, og at en sammenbygning med klubhuset ikke bliver aktuel. Samtidig ser det ud til, at vi får alle vore ønsker om indretning af hallen opfyldt, og at alt ønsket inventar – på nær bander – bliver leveret. Vedtægternes formålsparagraf (§2) kan derfor ikke opfyldes.

Bestyrelsen ønsker derfor følgende forslag behandlet
1.Beslutning om, hvad der skal ske med de indsamlede midler

Fra bestyrelsens side vil vi gerne foreslå, at de indsamlede midler anvendes til etablering af et aktivitets- og rekreations areal mellem klubhuset og hallen, fx multibane, legeplads, borde- og bænke og/eller udendørs motionsredskaber. Der findes offentlige støttemidler til sådanne anlæg, der fordobler kapitalen. Generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at gennemføre et sådant projekt for de indsamlede midler og søge yderligere private, offentlige og fondsmidler til formålet.

Medlemmer kan som følge af den manglende opfyldelse af formålsparagraffen anmode om at få deres indskud udbetalt.

Efter generalforsamlingen er der informationsmøde om halprojektet for hele lokalområdet.