Hvis din internet browser ikke automatisk åbner tilmeldings siden, når du trykker på “tilmeld” eller “opret nyt medlem”, kan der være blokeret for pop-up i din internet browser
Læs denne guide, for at justere indstillinger i din internet browser

Opret nyt medlem